บทเรียนเว็บเควสท์นี้จัดทำขึ้นร่วมกับการใช้คิวอาร์โค้ด สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ที่มา : https://m.se-ed.com/Product/Detail/9789749764565