แบบฝึกหัดหลังเรียนระบบย่อยอาหาร

นักเรียนต้องกรอกชื่อนามสกุล และรหัสนักเรียนทุกครั้งเพื่อบันทึึกคะแนน

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

คำชี้แจง แบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ 10 ข้อ (10 คะแนน)

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว


Leave Your Reply