นักเรียนต้องกรอก ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักเรียนทุกครั้งเพื่อบันทึกคะแนน