บทนำ (Introduction)

 

วีดิทัศน์ที่ 4.1 breathing heart
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=0NmWOHuy-o8

 

คิวอาร์โค้ดที่ 4.1
บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ (2)
ชีพจรและความดันเลือด

ภาระงาน (Task)

ที่มาภาพ ttps://classroomclipart.com/clipartview
/Animations/Education_School/

animated-clipart-student-sliding-down-stack-books-05c_gif.htm

กิจกรรมที่ 4  ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของหัวใจ  (20 นาที)
มีขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) จับชีพจรแล้วนับจำนวนครั้งใน 1 นาที ทำ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาวิธีการจับชีพจรที่ถูกต้องจาก วีดิทัศน์ที่ 4.2 อัตราการเต้นของชีพจร

วีดิทัศน์ที่ 4.2 อัตราการเต้นของชีพจร
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=cJKKXXabm8I

2) เดินไปเดินมา 5 รอบ แล้วทำซ้ำกับข้อ 1 บันทึกผล
3) ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนจากเดินไปเดินมา 5 รอบ เป็นวิ่งไปวิ่งมา 5 รอบ
4) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 4
5) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีพจรได้จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้

  • บทความชีววิทยา เรื่องชีพจร
  • บทความทางการแพทย์ เรื่องชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจ (pulse)
  • อัตราการเต้นของหัวใจ

6) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำการทดลองและการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทความชีววิทยา เรื่องชีพจร
เข้าถึงได้จาก :
 http://www.scimath.org/article-biology/item/334-pulse

อัตราการเต้นของหัวใจ
เข้าถึงจาก
: https://www.youtube.com/watch?v=31s4C6xufFA

บทความทางการแพทย์ เรื่องชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจ
เข้าถึงจาก :
  http://haamor.com/th/ชีพจร/

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 4.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ (2) : ชีพจรและความดันเลือด

คิวอาร์โค้ดที่ 4.5 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
ของมนุษย์ (2) : ชีพจรและความดันเลือด