บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 5.1 ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ที่มาภาพ :
https://www.tes.com/lessons/IuK4rEWm6AXfKQ
/circulatory-system-review

คิวอาร์โค้ดที่ 5.1
บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด

ภาระงาน (Task)

ที่มาภาพ : https://giphy.com/stickers/duck-enjoy-ease-rtRflhLVzbNWU

กิจกรรมที่ 5  ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์บางชนิด  (20 นาที)
มีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1) ประธานกลุ่มแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม (รวมทั้งประธานกลุ่ม)
ศึกษาระบบหมุนเวียนเวียนเลือดของสัตว์ ดังนี้

  • คนที่  1  ศึกษาระบบหมุนเวียนเลือดของแมลง

ที่มาภาพ : https://pixabay.com/en/animal-dragonfly-insect-isolated-1349034/

  • คนที่  2  ระบบหมุนเวียนเลือดของไส้เดือนดิน

ที่มาภาพ : https://pixabay.com/en/animal-dragonfly-insect-isolated-1349034/

  • คนที่  3  ระบบหมุนเวียนเลือดของปลา

ที่มาภาพ : https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2016/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD.jpg

  • คนที่  4  ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (กบ)

ที่มาภาพ : http://issue247.com/wp-content/uploads/2016/12/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.jpg

  • คนที่  5  ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์เลื้อยคลาน(เต่า)

ที่มาภาพ: https://reptilehiso.files.wordpress.com/2013/12
/1402872_10151766161551987_92770880_o.jpg

  • คนที่  6  ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ปีก(นก)

ที่มาภาพ:http://www.americanbuff.com
/wp-content/uploads/2015/10/1394179142-IZE5909-o.jpg

2) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้
– ใบความรู้ เรื่องการลำเลียงสารในร่างกายสัตว์
– บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องชีวิตสัตว์และระบบไหลเวียนเลือด
– บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์
3) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 5
4) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการการสืบค้นข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

ใบความรู้ เรื่องการลำเลียงสารในร่างกายสัตว์
เข้าถึงจาก : http://edltv.thai.net/courses/415/

บทเรียนบนเครือข่าย เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์
เข้าถึงจาก :
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/
m5/biology5_1/lesson1/index1_3.php

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องชีวิตสัตว์
และระบบไหลเวียนเลือด
เข้าถึงจาก :
http://www.suwattana.net/
bio_technology/page3.html

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 5.3  สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์
บางชนิด

คิวอาร์โค้ดที่ 5.4  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์
บางชนิด