บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 6.1  การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมปอด และบริเวณเซลล์
ที่มาภาพ : https://piyanun1341.files.wordpress.com/2013/ 02/res2.jpg

คิวอาร์โค้ดที่ 6.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบหายใจของมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 6 ระบบหายใจของมนุษย์ (50 นาที)

ตอนที่ 1  โครงสร้างที่เกี่ยวกับระบบหายใจ (15 นาที)  นักเรียนมีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1) หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม  ร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบทางเดินหายใจที่อากาศเคลื่อนที่ผ่านเข้าและออก  จากวีดิทัศน์ที่ 6.1
กลไกการหายใจในคน

ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=qHhz61KSd0M

2) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 6  (ตอนที่ 1)
3) ครูช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด

ตอนที่ 2  กระบวนการหายใจ (35 นาที) มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 
กระบวนการหายใจ ซึ่งมี  3  ขั้นตอนได้แก่
ขั้นแรก   การสูดลมหายใจ
ขั้นที่สอง  การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอย
ขั้นที่สาม  การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ร่างกาย

ขั้นที่ 1  การสูดลมหายใจ  มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนศึกษาการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกจากลูกโป่ง โดยใช้แบบจำลอง
ปอดเทียม และสามารถอธิบายหลักการที่ทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าและออกจากปอด  นักเรียนดำเนินกิจกรรมใช้ปอดจำลอง  ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
                (1) จัดวางแบบจำลองปอดเทียมบนโต๊ะเรียน พร้อมกับสังเกตลูกโป่งในกล่องพลาสติก
                (2) ยกกล่องพลาสติกขึ้น แล้วใช้นิ้วดันแผ่นยางลง สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลูกโป่ง แล้วบันทึกผล
                (3) ใช้นิ้วดันแผ่นยางเข้าไปด้านใน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของลูกโป่ง  แล้วบันทึกผล
           นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการทดลองเพิ่มเติมได้จากวีดิทัศน์ที่ 6.2  แบบจำลองการทำงานของปอด

 

 

วีดิทัศน์ที่ 6.2 แบบจำลองการทำงานของปอด
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=OWhypFl6JGQ

              ขั้นที่สอง  การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดฝอย  และขั้นที่สาม  การแลกเปลี่ยนแก๊ส
              ระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ร่างกาย  นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร
              ดังนี้
                  – กลไกการหายใจในคน
                  – ระบบหายใจ
 3) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 6  (ตอนที่ 2)

แหล่งข้อมูล (Resources)

 

กลไกการหายใจในคน 
เข้าถึงจาก :https://www.youtube.com/watch?v=qHhz61KSd0M 

 

ระบบหายใจ
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=fuK27G-1JCM 

 

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

ที่มาภาพ : https://giphy.com/stickers/student-10O1JNFa3ZEaaY

คิวอาร์โค้ดที่ 6.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบหายใจของมนุษย์

คิวอาร์โค้ดที่ 6.4 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบหายใจของมนุษย์