บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 7.1 การแลกเปลี่ยนแก๊สของไฮดรา
ที่มาภาพ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (น.28) , 2559 :
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

  คิวอาร์โค้ดที่ 7.1
บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบหายใจ
ของสัตว์บางชนิด

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 7  ระบบหายใจของสัตว์บางชนิด (20 นาที) ขั้นตอนในการทำกิจกรรม มีดังต่อไปนี้

1) หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และดูแลการดำเนิน
กิจกรรมกลุ่มให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
2) ประธานกลุ่มชี้แจงหัวข้อที่สมาชิกภายในกลุ่ม(รวมทั้งประธานกลุ่ม)ต้องช่วยกันศึกษา  ดังนี้
– สมาชิกคนที่ 1  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของไฮดรา และไส้เดือนดิน

ที่มาภาพ : http://www.vcharkarn.com/vcafe/42796

ที่มาภาพ : https://farmerspace.co/13-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8

– สมาชิกคนที่ 2  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมลง

ที่มาภาพ : https://e-vocab.blogspot.com/2015/03/insects.html

– สมาชิกคนที่ 3  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของแมงมุม

ที่มาภาพ : https://pixabay.com/en/spider-wolf-spider-insect-arachnid-1937390/

– สมาชิกคนที่ 4  ศึกษาการเปลี่ยนแก๊สของปลา

ที่มาภาพ : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=smii&month=11-2016&date=11&group=3&gblog=8

– สมาชิกคนที่ 5  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของกบ

ที่มาภาพ :https://sites.google.com/site/creammyaksuda/prawati-phu-cad-tha/kb

– สมาชิกคนที่ 6  ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สของนก

ที่มาภาพ : http://bird-buty.blogspot.com/2014/05/dacnis-and-tanager.html

3) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร  ดังนี้
– บทเรียนชีววิทยา เรื่องโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต
– คลังความรู้ชีววิทยา เรื่องระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์
– บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องชีวิตสัตว์
4) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้เติมลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 7 ระบบหายใจของสัตว์บางชนิด
5) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนชีววิทยา เรื่องโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ของสิ่งมีชีวิต
เข้าถึงจาก : https://sites.google.com/a/satreephuket.ac.th
/biology5-2/rabb-hayci/

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องชีวิตสัตว์
เข้าถึงจาก : http://www.suwattana.net/
bio_technology/page4.html

คลังความรู้ชีววิทยา เรื่องระบบการแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์
เข้าถึงจาก : http://www.scimath.org/lesson-biology/item/6977-respiratory-system/

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 7.3  สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบหายใจของสัตว์บางชนิด

คิวอาร์โค้ดที่ 7.4
แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบหายใจของสัตว์บางชนิด