บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 8.1 ความสำคัญของไต
ที่มาภาพ  : http://www.paolohospital.com/chockchai4/healtharticle
/content-cc4-20/

คิวอาร์โค้ดที่ 8.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 8 โครงสร้างและกระบวนการทำงานของไต (50 นาที)

ตอนที่ 1   โครงสร้างของไต (20 นาที) มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างของไต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
– โครงสร้างและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับไต
– หน่วยไต
2) สมาชิกทุกคนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ครูได้คัดสรร ดังนี้
– บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบกำจัดของเสีย
– ใบความรู้ เรื่องระบบขับถ่าย
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ม. 2 เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์
3) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 8 (ตอนที่ 1)
4) ครูให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ตอนที่ 2   กระบวนการทำงานของไต (30 นาที) มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของไตในการกำจัดของเสียออกจากเลือด โดยใช้สถานการณ์ต่อไปนี้

2) วิเคราะห์สถานการณ์ข้างต้นร่วมกับภาพแสดงการกรองของเสียที่หน่วยไต
3) สมาชิกร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้คัดสรร ดังนี้
– บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบกำจัดของเสีย
– ใบความรู้ เรื่องระบบขับถ่าย
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ม. 2 เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์
4) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 8  (ตอนที่ 2)
5) สมาชิกกลุ่มร่วมกันศึกษาตารางแสดงปริมาณสารในน้ำเลือดและในน้ำปัสสาวะ
ของคนปกติเพื่อ วิเคราะห์การทำงานของไตเบื้องต้น จากคำถามที่กำหนดให้

ตาราง แสดงปริมาณของสารต่างๆ ในน้ำเลือดและในปัสสาวะของคนปกติ

6) ครูช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด    

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบกำจัดของเสีย
เข้าถึงจาก  : http://www.mwit.ac.th/~jat/contents
/30102/Waste%20disposal%20system.htm

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ม. 2 เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์
เข้าถึงจาก  : https://www.youtube.com/watch?v=-W3lJ8iI6So

ใบความรู้ เรื่องระบบขับถ่าย
เข้าถึงจาก : http://www.mvsk.ac.th/science/download/4-excertory.pdf

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 8.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์

คิวอาร์โค้ดที่ 8.4 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์

http://www.sciencebyteacherpimnucha.com/?page_id=1042

ที่มาภาพ : https://aremaiblog.wordpress.com/