บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 9.1 อวัยวะในการขับถ่ายของสัตว์บางชนิด
ที่มาภาพ : http://www.suwattana.net/bio_technology/page5.html

คิวอาร์โค้ดที่ 9.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 9  ระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด (20 นาที) ขั้นตอนในการทำกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
1) หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มจับคู่กัน  ช่วยกันศึกษา
เกี่ยวกับระบบขับถ่ายของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  6 ชนิด ดังนี้
คู่ที่ 1 ระบบขับถ่ายของไฮดราและระบบขับถ่ายของพลานาเรีย

ที่มาภาพ : http://www.vcharkarn.com/vcafe/42796

ที่มาภาพ : https://daily.rabbit.co.th/%E0%B8%9E%E0%B8%

คู่ที่ 2 ระบบขับถ่ายของไส้เดือนดินและระบบขับถ่ายของแมลง

ที่มาภาพ : https://pixabay.com/en/spider-wolf-spider-insect-arachnid-1937390/

ที่มาภาพ : https://e-vocab.blogspot.com/2015/03/insects.html

คู่ที่ 3 ระบบขับถ่ายของปลาและระบบขับถ่ายของนก

ที่มาภาพ : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=smii&month=11-2016&date=11&group=3&gblog=8

ที่มาภาพ : http://bird-buty.blogspot.com/2014/05/dacnis-and-tanager.html

2) สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  ซึ่งเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้
ที่ครูได้คัดสรรไว้ดังนี้
– คลังความรู้ชีววิทยา เรื่องระบบขับถ่าย
– ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เรื่องระบบขับถ่าย
– ใบความรู้เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ม. 2 เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์
3) เลขานุการกลุ่มบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 9

แหล่งข้อมูล (Resources)

คลังความรู้ชีววิทยา เรื่องระบบขับถ่าย
เข้าถึงจาก : http://www.scimath.org/lesson-biology/item/6993-excretory-system

ใบความรู้เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์
เข้าถึงจาก : http://readgur.com/doc/2118631

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 4 เรื่องระบบขับถ่าย
เข้าถึงจาก : http://www.na.ac.th/science/Binder4.pdf

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ม. 2 เรื่องระบบขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=-W3lJ8iI6So

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

ที่มาภาพ : https://giphy.com/stickers/
duck-enjoy-ease-rtRflhLVzbNWU

คิวอาร์โค้ดที่ 9.4  สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด

คิวอาร์โค้ดที่ 9.5  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบขับถ่ายของสัตว์บางชนิด