บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 10.1  ระบบประสาทของมนุษย์
ที่มาภาพ : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson5.php

คิวอาร์โค้ดที่ 10.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบประสาท
และการแสดงพฤติกรรม

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 10  ระบบประสาทกับการแสดงพฤติกรรม  (20 นาที)
มีขั้นตอนในการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกภายในกลุ่ม
ช่วยกันศึกษาส่วนประกอบของระบบประสาทของมนุษย์  ดังนี้
–  สมอง
–  ไขสันหลัง
–  เซลล์ประสาท
–  เส้นประสาท
2) สมาชิกกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับจากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้
– ใบความรู้เรื่องระบบประสาท
– คลังความรู้ เรื่องเซลล์ประสาท
– บทเรียนเรื่องโครงสร้างระบบประสาท
3) เลขานุการกลุ่มนำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 10 ระบบประสาท
กับการแสดงพฤติกรรม
4) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
อย่างใกล้ชิด

ที่มาภาพ : https://media1.tenor.com/images/
9be16ee212250abbaf952e29f14fcb5e/tenor.gif?itemid=9499717

แหล่งข้อมูล (Resources)

ใบความรู้เรื่องระบบประสาท
เข้าถึงจาก : http://www.kruseksan.com/
book/keyhuman1.pdf

– บทเรียนเรื่องโครงสร้างระบบประสาท
เข้าถึงจาก : http://www.il.mahidol.ac.th/emedia/nervous
/ch1/chapter1/part_4.htm

คลังความรู้ เรื่องเซลล์ประสาท
เข้าถึงจาก : http://www.trueplookpanya.com/learning
/detail/23959-035974

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 10.4  สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม

คิวอาร์โค้ดที่ 10.5  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม