บทนำ (Introduction)

วีดิทัศน์ที่ 11.1 เปิดพฤติกรรม “ปาร์ตี้ยา” กลุ่มเยาวชน
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=yCY2VdYjvV8

คิวอาร์โค้ดที่ 11.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องสารเสพติดกับการป้องกัน

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 11  สารเสพติดกับการป้องกัน (15 นาที)
มีขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ประธานกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กัน (รวมทั้งประธานกลุ่ม) เพื่อวิเคราะห์ข่าวสารเสพติดจากแหล่งข่าว
4 แหล่ง ดังต่อไปนี้

– คู่ที่ 1  วิเคราะห์ข่าวสารเสพติดจากแหล่งข่าวที่ 1

– คู่ที่ 2  วิเคราะห์ข่าวสารเสพติดจากแหล่งข่าวที่ 2

– คู่ที่ 3  วิเคราะห์ข่าวสารเสพติดจากแหล่งข่าวที่ 3

ที่มาข่าว : https://mgronline.com/crime/detail/9600000051556

– คู่ที่ 4  วิเคราะห์ข่าวสารเสพติดจากแหล่งข่าวที่ 4

2) นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวสารเสพติดที่ได้รับตามประเด็นที่กำหนดให้ ต่อไปนี้
– ประเภทของสารเสพติดตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
– ผลของสารเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
3) นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูล  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข่าวในประเด็นที่ครูกำหนด โดยใช้แหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
–  บทเรียนบนเว็บ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด
–  ศูนย์วิทยบริการ ความรู้เรื่องสารเสพติด
4) สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันนำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 11 สารเสพติดและผลของสารเสพติด

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนบนเว็บ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด
เข้าถึงจาก : http://foodanddrugsm2.blogspot.com
/2012/05/blog-post_918.html

ศูนย์วิทยบริการ ความรู้เรื่องสารเสพติด
เข้าถึงจาก : http://elib.fda.moph.go.th/library
/default.asp?page2=subdetail&id_L1=27&id
_L2=15570&id_L3=522

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 11.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องสารเสพติดกับการป้องกัน

คิวอาร์โค้ดที่ 11.4  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องสารเสพติดกับการป้องกัน