บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 12.1 การมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวนักร้องสาวลิเดียร์
ศรันรัตน์กับนักร้องหนุ่มแมททิว ดีน
ที่มาภาพ : https://www.tvpoolonline.com/wpcontent/uploads/2016/07
/5218_1468897056.jpg

คิวอาร์โค้ดที่ 12.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 12  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (40 นาที)
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 ตอน  ได้แก่
ตอนที่ 1  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย   ตอนที่ 2 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
กิจกรรมทั้ง 2 ตอน มีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
ศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์
โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม 2 คน ศึกษาส่วนประกอบ
และหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย (ตอนที่ 1)
ทีมที่ 2 เลขานุการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 2 คน
ศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ตอนที่ 2)
2) สมาชิกทีมที่ 1 และทีมที่ 2 สืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
จากสื่อแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งครูคัดสรรไว้
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชาย
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ตอนที่ 1)
– บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ตอนที่ 2)
– บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
3) สมาชิกทีมที่ 1 เติมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นลงแบบบันทึกกิจกรรม
(ตอนที่ 1) ส่วนสมาชิกทีมที่ 2 เติมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
ลงแบบบันทึกกิจกรรม (ตอนที่ 2)

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชาย
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=gYAZH5Y3knM

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ตอนที่ 2)
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=T7IuWIM2xhI

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (ตอนที่ 1)
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=p2KNu6O1gmY

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
เข้าถึงจาก : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human
/lesson/lesson7_1.php

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 12.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์

คิวอาร์โค้ดที่ 12.5  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์