บทนำ (Introduction)

  คิวอาร์โค้ดที่ 13.1
บทเรียนเว็บเควสท์
ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (2) การคุมกำเนิด
และเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 13  ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (2) : การคุมกำเนิดและ
เทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร (20 นาที)
มีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) นักเรียนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ทั้ง 2 สถานการณ์ เพื่อเลือกวิธีการ
คุมกำเนิดที่เหมาะสม อธิบายเหตุผลสนับสนุนและเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสียของวิธีการ
คุมกำเนิดแต่ละวิธี

2) สมาชิกกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเพื่อเติมได้จากสื่อและแหล่งข้อมูล ต่อไปนี้
– ความรู้สู่ประชาชน เรื่องการคุมกำเนิด ตอนที่ 1
– ความรู้สู่ประชาชน เรื่องการคุมกำเนิด ตอนที่ 2
3) เลขานุการการกลุ่มบันทึกความเห็นของกลุ่มลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 13
4) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

ความรู้สู่ประชาชน เรื่องการคุมกำเนิด ตอนที่ 1
เข้าถึงจาก : http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/epl
/admin/article_files/575_1.pdf

ความรู้สู่ประชาชน เรื่องการคุมกำเนิด ตอนที่ 2
เข้าถึงจาก : http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=576

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 13.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (2) :
การคุมกำเนิดและเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร

คิวอาร์โค้ดที่ 13.5
แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (2) :
การคุมกำเนิดและเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร