บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 14.1 การปฏิสนธิของกบ
ที่มาภาพ : http://slideplayer.com/slide/6319196/

ภาพสีที่ 14.2 การปฏิสนธิของสิงโต
ที่มาภาพ : http://slideplayer.com/slide/6319196/

คิวอาร์โค้ดที่ 14.1
เรื่องบทเรียนเว็บเควสท์
การสืบพันธุ์ของสัตว์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 14  การสืบพันธุ์ของสัตว์  (40 นาที) มีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
ของสัตว์ จากภาพแสดงการปฏิสนธิของสัตว์ชนิดต่าง ๆ จำนวน 6 ชนิด ดังภาพ

ภาพสีที่ 14.1 แสดงการปฏิสนธิของกบ
ที่มาภาพ : http://slideplayer.com/slide/6319196/

ภาพสีที่ 14.2 แสดงการปฏิสนธิของสิงโต
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/reproductionanimals/kar-subphanthu-khxng-satw/kar-ptisnthi-khxng-satw

ภาพสีที่ 14.3 แสดงการปฏิสนธิของนก
ที่มาภาพ : http://bmnakl255.blogspot.com/p/blog-page.html

ภาพสีที่ 14.4 แสดงการปฏิสนธิของปลากัด
ที่มาภาพ : http://www.thaigoodview.com/library/
teachershow/pechburi/watana_mulkunee/pasompun.html

ภาพสีที่ 14.5 แสดงการปฏิสนธิของผีเสื้อ
ที่มาภาพ : http://www.suanboard.net/view.php?p=view&kid=52968

ภาพสีที่ 14.6 แสดงการปฏิสนธิของเต่า
ที่มาภาพ : http://www.reptilehiso.com/article/14/การเพาะพันธุ์เต่า

2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่คัดสรร ดังนี้
– การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
– การสืบพันธุ์ของสัตว์
– วีดิทัศน์ เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์
3) เลขานุการกลุ่มบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 14 การสืบพันธุ์ของสัตว์
4) ครูคอยให้คำแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
เข้าถึงจาก : https://sites.google.com/site/karsubphanthukhxngsatw/home/kar-subphanthu-baeb-xasay-phes

วีดิทัศน์ เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=J3BZQ1pmTKk

การสืบพันธุ์ของสัตว์
เข้าถึงจาก : http://krootonwich.com/data-3798.html

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 14.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์

คิวอาร์โค้ดที่ 14.5  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์