บทนำ (Introduction)

ตารางที่ 15 จำนวนประชากรและจำนวนเพิ่มเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทย
พ.ศ.  2453 -2550
ที่มา : http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/
annualconference/conferenceiii/Articles/Article01.htm

คิวอาร์โค้ดที่ 15.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 15  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์  (20 นาที)
นักเรียนมีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม (รวมทั้งประธานกลุ่ม)
จับคู่กันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้เพื่อขยายพันธุ์
และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ดังนี้
– คู่ที่ 1 ศึกษาการผสมเทียม
– คู่ที่ 2 ศึกษาการถ่ายฝากตัวอ่อน
– คู่ที่ 3 ศึกษาการโคลน
2) สมาชิกแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาข้อมูลจากสื่อและแหล่งข้อมูลที่ครูคัดสรร
ดังต่อไปนี้
– สื่อการเรียนการสอน เรื่องการผสมเทียม
– สื่อการเรียนการสอน เรื่องการถ่ายฝากตัวอ่อน
– สื่อการเรียนการสอน เรื่องการโคลน
3) สมาชิกแต่ละคู่บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 15
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ดังนี้
– คู่ที่ 1 บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 15 (ส่วนที่ 1 : การผสมเทียม)
– คู่ที่ 2 บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 15 (ส่วนที่ 2 : การถ่ายฝากตัวอ่อน)
– คู่ที่ 3 บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 15 (ส่วนที่ 3 : การโคลน)
4) ครูคอยให้คำแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
อย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

สื่อการเรียนการสอน เรื่องการผสมเทียม
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=G1-CXLFs4BU

สื่อการเรียนการสอน เรื่องการโคลน
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4QgB3r5Tm183

สื่อการเรียนการสอน เรื่องการถ่ายฝากตัวอ่อน
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=jgBTTUgypnk

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 15.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์
และปรับปรุงพันธุ์สัตว์

คิวอาร์โค้ดที่ 15.4  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อขยายพันธุ์
และปรับปรุงพันธุ์สัตว์