ประวัติ

นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ติดต่อ

Leave Your Reply