บทนำ (Introduction)

ภาพสีที่ 16.1  ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
ที่มาภาพ : http://lib.bcnyala.ac.th/ULIB57P4/dublin.php?ID=5154#

  คิวอาร์โค้ดที่ 16.1
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ
ในร่างกายมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 16  ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ (20 นาที)
มีขั้นตอนในการทำกิจกรรมดังนี้
1) ประธานกลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม(รวมทั้งประธานกลุ่ม)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกาย ดังนี้

– คนที่ 1 ระบบย่อยอาหาร

ที่มาภาพ : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/30588-043066

– คนที่ 2 ระบบหมุนเวียนเลือด

ที่มาภาพ : http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8
/m2/559/559/lesson2/web/body2.html

– คนที่ 3 ระบบหายใจ

ที่มาภาพ : https://anatomyfivelife.wordpress.com/%
E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5

– คนที่ 4 ระบบขับถ่าย

ที่มาภาพ : http://www.combifthailand.com/newstips/%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

– คนที่ 5 ระบบประสาท

ที่มาภาพ : https://reanchewaonline.wordpress.com/2015/08/24/%E0%B8%
A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%

– คนที่ 6 ระบบสืบพันธุ์

ที่มาภาพ :http://www.krusarawut.net/wp/?p=1956

2) นักเรียนแต่ละคนเข้าไปสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ตนได้รับ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรรไว้ ดังนี้
– บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องความสัมพันธ์ของระบบในร่างกายมนุษย์
– ใบความรู้ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
3) สมาชิกแต่ละคนบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 16 ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
4) ครูคอยให้คำแนะนำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่องความสัมพันธ์
ของระบบในร่างกายมนุษย์
เข้าถึงจาก : http://www.suwattana.net/mechanism_live
/page18.html

ใบความรู้ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
เข้าถึงจาก : http://www.krusarawut.net/wp/?p=19575

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 16.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ
ในร่างกายมนุษย์

คิวอาร์โค้ดที่ 16.4  แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ
ในร่างกายมนุษย์