เรื่องที่ 1 ระบบหมุนเวียนเลือด

 1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
 2. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด
 3. อธิบายเกี่ยวกับความดันเลือด
 4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด
 5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเต้นชีพจร
 6. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยบอกแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ

เรื่องที่ 2 ระบบหายใจ

 1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
 2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก รวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
 3. เปรียบเทียบส่วนประกอบและหลักการทำงานของปอดจำลองและปอดจริงได้
 4. อธิบายวิธีการดูแลอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

เรื่องที่ 3 ระบบขับถ่าย  

 1. ระบุอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย
 2. อธิบายกระบวนการทำงานของไต
 3. วิเคราะห์การทำงานของไตเบื้องต้นจากปริมาณสารที่พบในน้ำปัสสาวะได้
 4. อธิบายวิธีการดูแลรักษาไต

เรื่องที่ 4 ระบบประสาท 

 1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานของร่างกายและการแสดงพฤติกรรม
 2. ตระหนักถึงความสำคัญของประสาทโดยการบอกแนวปฏิบัติในการดูและอวัยวะในระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ

เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์  

 1. ระบุชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบในระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์
 2. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
 3. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก
 4. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด
 5. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม