บทนำ (Introduction)

 

วีดิทัศน์ที่ 2.1 การกินอาหารของไฮดรา
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=NxbOti1W14M


คิวอาร์โค้ดที่ 2.1

บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 2  ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด (20 นาที) มีขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

 1.หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด ดังนี้

การย่อยอาหารของไฮดรา

ที่มาภาพ: http://www.scimath.org/images/uploads/upload2/hwkb17_073_002.jpg

การย่อยอาหารของแมลง

ที่มาภาพ : http://www.scimath.org/images/uploads/upload2/hwkb17_073_002.jpg

การย่อยอาหารของปลา

ที่มาภาพ : https://image.dek-d.com/23/2419601/104656629

การย่อยอาหารของสัตว์ปีก

ที่มาภาพ : https://image.slidesharecdn.com/animaldigestion-141114214650-conversion-gate02/95/animal-digestion-40-638.jpg?cb=1416001841

2) สมาชิกทุกคนร่วมกันศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  ซึ่งเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้คัดสรร
ไว้แล้ว  ดังต่อไปนี้

  • เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด
  • สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์

3) เลขานุการกลุ่มบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2
4) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

แหล่งข้อมูล (Resources)

เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด เข้าถึงได้จาก : http://www.pw.ac.th/main/website/sci/2_data.htm

บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด
เข้าถึงจาก :http://www.suwattana.net/bio_technology
/page2.html

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์
เข้าถึงจาก
: https://www.youtube.com/watch?v=l7D_
4UkevEU
             

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

ที่มาภาพ
https://media1.tenor.com/images/9be16ee212250abbaf952e29f14fcb5e/tenor.gif?itemid=9499717

คิวอาร์โค้ดที่ 2.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด

คิวอาร์โค้ดที่ 2.5 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด