บทนำ (Introduction)

วีดิทัศน์ที่ 1.1 Digestive system
ที่มาวีดิทัศน์ :  https://www.youtube.com/watch?v=bo2Ape8JHqA

คิวอาร์โค้ดที่ 1.1
บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารในมนุษย์ (50 นาที)

ตอนที่ 1 การย่อยอาหารเริ่มที่ใด (30 นาที)  นักเรียนมีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้

หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันทำการทดลอง การย่อยข้าวสุกที่เกิดขึ้นในปาก โดยใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และมีวิธีการทดลอง ดังนี้

วัสดุ-อุปกรณ์

   1.หลอดทดลองขนาดใหญ่ 2    หลอด
   2.บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 1    ใบ
   3.ข้าวสุก     100 g
   4.หลอดหยด 1    อัน
   5.สารละลายเบเนดิกต์ 1 cm3
   6.ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม 1 ชุด
   7.น้ำกลั่น 200 cm3

วิธีการทดลอง

   1.นำข้าวสุก 50 g ใส่ในหลอดทดลอง หลอดที่ 1
   2.นำข้าวสุก 50 g เคี้ยวให้ละเอียดเป็นเวลา 30 วินาที ใส่ในหลอดทดลอง หลอดที่ 2
   3.เติมสารละลายเบเนดิกต์ หลอดละ 8 หยด ในหลอดที่ 1 และ 2 จากนั้นนำไปต้มในบีกเกอร์ขนาด250 cm3 ที่มีน้ำอยู่ ประมาณ 2 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง แล้วบันทึกผล

วีดิทัศน์ 1.2 การย่อยแป้ง
ที่มาวีดิทัศน์:   https://www.youtube.com/watch?v=fOVa_IPXZYM

ตอนที่ 2  โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร (20 นาที) นักเรียนมีขั้นตอนในการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้
           1.หัวหน้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ศึกษาข้อมูลดังนี้

คนที่ 1 ปาก

ที่มาภาพ: http://www.scimath.org/images/uploads/upload2/hwkb17_073_002.jpg*

คนที่ 2 คอหอยและหลอดอาหาร

ที่มาภาพ : http://www.scimath.org/images/uploads/upload2/hwkb17_073_002.jpg*

คนที่ 3 กระเพาะอาหาร

ที่มาภาพ : https://image.dek-d.com/23/2419601/104656629

คนที่ 4 ลำไส้เล็ก

ที่มาภาพ : http://www.jouefct.com/wp-content/uploads/2016/01/Small-Intestine-Anatomy-If-ya-Want-to-Understand-The-Relational-Stuff-The-Distinction-Between-The-Parts-Of-The-Duodenum-While-Looking.jpg*

คนที่ 5 ลำไส้ใหญ่

ที่มาภาพ : http://www.draditibhatt.com/wp-content/uploads/2014/09/anatomy_colon.jpg*

คนที่ 6 ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน

ที่มาภาพ : https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*MzJ9e4PyueP3ZEn0zE2Vmg.png*

2.สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

  • ใบความรู้เรื่องระบบย่อยอาหาร
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องระบบย่อยอาหาร     
  • บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบร่างกายของมนุษย์ 

3.หลังจากสมาชิกแต่ละคนได้ข้อมูลการสืบค้นเรียบร้อยแล้ว ให้ช่วยกันบันทึกผลลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 (ตอนที่ 2)

แหล่งข้อมูล (Resources)

ใบความรู้เรื่องระบบย่อยอาหาร
เข้าถึงจาก : http://online.fliphtml5.com/pjvf/daue/#p=2

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบร่างกายของมนุษย์
เข้าถึงจาก : https://www.youtube.com/watch?v=l7D_4UkevEU

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องระบบย่อยอาหาร
เข้าถึงจาก : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular
/human/lesson/lesson1.php

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

ภาพเคลื่อนไหวที่  1  Digestion
ที่มาภาพ : http://the-human-digestive-system.wikia.com/wiki/File:Digestion2.gif

คิวอาร์โค้ดที่ 1.3 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์

คิวอาร์โค้ดที่ 1.4 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

ที่มาภาพ : https://giphy.com/stickers/student-10O1JNFa3ZEaaY