บทนำ (Introduction)

 

วีดิทัศน์ที่ 3.1 blood flow in the human body
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=GwX41xm9esY

 

คิวอาร์โค้ดที่ 3.1
บทเรียนเว็บเควสท์ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์

ภาระงาน (Task)

กิจกรรมที่ 3  ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  (50 นาที)
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ตอน  ได้แก่
ตอนที่ 1 โครงสร้างของหัวใจมนุษย์  (15 นาที)
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างของหัวใจมนุษย์ จากวีดิทัศน์ที่ 3.2
การผ่าหัวใจเพื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการ โดยทำการศึกษาใน 2 ลักษณะ ได้แก่
– ลักษณะภายนอกของหัวใจ
– ลักษณะภายในของหัวใจ

วีดิทัศน์ที่ 3.2 การผ่าหัวใจเพื่อศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ที่มาวีดิทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=NllJhIRUw_U

2) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้
– บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือด
– บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องระบบวงจรเลือด
3) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 (ตอนที่ 1)
4) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ตอนที่ 2 หลอดเลือดในร่างกายมนุษย์  (15 นาที)
มีขั้นตอนการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) ครูมีภาพแสดงลักษณะของหลอดเลือดประกอบการทำกิจกรรม ดังนี้

2) สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเปรียบเทียบลักษณะของหลอดเลือดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่
หลอดเลือดอาร์เทอรี(Artery)  หลอดเลือดเวน (Vein) และหลอดเลือดฝอย (Capillary)
3) สมาชิกกลุ่มแต่ละคนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล  ซึ่งเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้
– บทเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องลักษณะของหลอดเลือด  

4) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 (ตอนที่ 2)
5) ครูคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

ตอนที่ 3  การหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือด  (20 นาที)
มีขั้นตอนการทำกิจกรรม  ดังต่อไปนี้

1) สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์การหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือดของมนุษย์ โดยร่วม วิเคราะห์ใน 2 ประเด็น ได้แก่
             –  ความสัมพันธ์ของหัวใจและหลอดเลือด
             –  ทิศทางการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจและหลอดเลือด

ที่มาภาพเคลื่อนไหว :        http://www.doctorkato.com/Blogarticles/blog_cardiac%20cycle_how% 20the%20heart%20works.html

2) นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ครูคัดสรร ดังนี้ 

  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องหัวใจ
    และระบบหมุนเวียนเลือด
     
  • บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด

3) เลขานุการกลุ่มบันทึกผลการสืบค้นข้อมูลลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 (ตอนที่ 3)

แหล่งข้อมูล (Resources)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องระบบวงจรเลือด
เข้าถึงจาก : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/blood.htm

บทเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องลักษณะของหลอดเลือด  
เข้าถึงจาก : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/Circulatory/program/unit1/p3_1.html

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือด
เข้าถึงได้จาก : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular
/human/lesson/lesson2.php#heart

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจและปอด 
เข้าถึงจาก : http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/Circulatory/program/unit2/p1_1.html

ประเมินผล (Evaluation)

สรุป (Conclusion)

คิวอาร์โค้ดที่ 3.4 สื่อการเรียนรู้
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
http://www.sciencebyteacherpimnucha.com/?page_id=664#1524186528421-8942a850-7913

คิวอาร์โค้ดที่ 3.5 แบบฝึกหัดทบทวน
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
http://www.sciencebyteacherpimnucha.com/?page_id=1015